Seks in tijden van Corona / Sex in times of Corona (English below)

Seks in tijden van Corona

90750339_3096084900424825_2105940641253949440_o (2)

Ik zie de laatste dagen een nieuwe hastag langskomen, een oproep vanuit de gay community om even niet te daten: #NUffNIET! Seksdate? Corona virus stopt bij jou. Heel goed vind ik. Fijn, want het voelt als ondersteuning, ook voor mij, single en in mijn vaste voornemen overal 1,5 meter afstand te blijven houden. Geen fysieke nabijheid, met als logisch gevolg een periode, waarvan niet bekend is hoe lang deze gaat duren, zonder intiem fysiek en/of seksueel contact. Geen dates, geen vrienden deze periode, geen hugs, kussen, seks, bemoedigende schouderklop. Niet afspreken in het café of via dating apps, niet in jouw noch in mijn huis. Ook niet elders in parken of bij parkeerplaatsen. De afgelopen week kwam er een bericht langs van ‘Hart van Nederland’ dat homo’s nog gewoon naar homo ontmoetingsplaatsen gaan. Onder de lekker hetzerige chocolade letter kop: “Coronavirus weerhoudt hitsige homo’s niet van seksen langs de snelweg.”

Ehm tja.

Ik lees ook berichten dat sekswerkers toch doorgaan, door moeten gaan met werken. En dus maar via advertenties en op andere locaties dan in de club of achter het raam, want die zijn gesloten in deze periode. “Het kabinet heeft steunmaatregelen geregeld voor zzp’ers en bedrijven. Veel sekswerkers vallen daarbij tussen wal en schip. Zij betalen wel belasting, maar zijn niet in dienst en ook geen zzp’er.” Aldus een artikel in de Volkskrant. Een geïnterviewde: ‘Ik ken dames die hun woning moeten opzeggen omdat ze geen inkomsten meer hebben.’ Daarbij gaat het vooral om buitenlandse collega’s, zegt Kim. Die, benadrukt ze, ‘wel gewoon allemaal wit werken en keurig belasting afdragen. Maar wij als sekswerkers vallen altijd buiten de boot’. Regeringspartij de ChristenUnie stelt voor om de financiële noodregelingen ook voor prostituees te laten gelden. Veel sekswerkers werken nu vaak noodgedwongen door, tegen de overheidsadviezen in, aldus CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. De partij pleit ook voor een verbod op seksadvertenties.’

Hopelijk is er  een goede regeling te maken ook voor de sekswerkers.

En denk ik dan, toch niet geheel onlogisch?!:

Als sekswerkers door gaan, dan moet dat toch zeker ook betekenen dat hun klanten doorgaan. Of zouden ze het met elkaar doen? Geen goed verdienmodel lijkt me. Niks geen hetzerig bericht daarover: ‘Hitsige heteroseksuelen bezoeken nog steeds plaatsen om seks te hebben!’

Natuurlijk … dat is geen nieuws, zoals ‘het normale’ nooit nieuws is!

Ik denk dat er ook nu, misschien wel juist nu, veel gelegenheden en plaatsen zijn waar homo -, bi-, pan- en heteroseksuelen elkaar toch opzoeken en zeker geen 1,5 meter afstand houden.

Coronavirus stopt bij jou!

Ik hoor berichten over huiselijk geweld, waarbij naast fysiek geweld en andere mishandeling zeker ook seksueel misbruik plaatsvindt en ook ‘seks onder dwang/ ongewenste seksuele handelingen’ zullen plaatsvinden. Het zijn tijden om op elkaar te letten en zaken te bespreken die wellicht lastig zijn!

We zijn zowel sociale als ook seksuele wezens, dat stopt niet met Corona.

Het viel me ook op dat de eerste @NUffNIET berichten kwamen van stellen die ik vooral op sociale media volg en waarbij mijn projectie is dat het de heren in hun relatie niet ontbreekt aan intimiteit en al dan niet spannende seksualiteit. Maar goed ik ben verantwoordelijk voor mijn projecties en het doet niets af aan de oproep! Maar toch: Hoe is het om, door de omstandigheden in deze bizarre tijd, je seksuele/fysiek intieme behoefte even op te schorten?

Ok er gaan, misschien vaker dan me lief is, meer periodes voorbij zonder seksueel contact, zelfs wel zonder intimiteit! Maar nu, een periode waarvan onduidelijk is hoe lang het gaat duren, waarin ik zelfs geen hand voel, geen hugs deel, laat staan een heerlijke zoen krijg, dat is me denk ik nog nooit gebeurd. Zeker nooit langer dan een week.

Er is voorlopig geen oplossing en er zijn misschien heel wat ergere dingen. Dit is ook zeker niet als klaagzang bedoeld en ik kom goed door deze periode heen. Maar door al het bovenstaande kwam dit wel als een thema boven dat voor mijn gevoel nog niet zo veel aandacht krijgt en dat, in al haar facetten vormen, vervorming en verlangens, toch wel verdient.

Op social media kwam afgelopen week een paar keer bijgevoegde slogan langs, die ik zeer omarm. Een herinnering over het belang van kunst en kunstenaars, hoe leeg deze periode zou zijn zonder kunst: geen boeken om te lezen, films te bekijken, muziek te beluisteren, geen kunst om je aan te laven. Bij sommigen zag ik dat de laatste kunstvorm was weggelaten of vervangen door ‘games’.

In een eerdere versie stond als laatste kunstvorm: ‘porno’!

Seks in tijden van corona, een onderbelicht thema, een weggestopt thema? Volgens mij de moeite waard om te belichten, het er over te hebben, te bedenken hoe je er mee om gaat, in al haar facetten, zeker ook waar het gaat om mensen die geen relatie hebben, of die binnen hun relatie geen (bevredigende) fysieke intimiteit en/of seks hebben.

Sex in times of Corona

The last few days I see a new hastag come by, a call from the gay community not to date: ‘#NUffNIET! (notnow!) Sex date? Corona virus stops at you’. I think it’s very good. Feels nice, because it feels like support, for me as well, single and in my firm intention to keep 1.5 meters distance everywhere. No physical proximity, with a logical consequence of,  not knowing for how long it will last, without intimate physical and / or sexual contact. No dates, no friends this period, no hugs, kisses, sex, pat on the back. Not meeting in bars, the cafe or through dating apps, neither in your house nor in my house. Not elsewhere in parks or parking lots. Last week a message came from the news show: “Hart van Nederland” that gay people still go to gay meeting places. Under the deliciously hot chocolate letter headline: “Coronavirus does not prevent horny gays from having sex along the highway.”

Ehm well!?!? …..

I also read reports that sex workers should continue to work anyway. And so through advertisements and in locations other than in the club or behind the window, because they are closed during this period. “The governement has arranged support measures for self-employed persons and companies. Many sex workers fall between in between the regulations. They do pay tax, but are not employed and are not self-employed. ” According to an article in the Volkskrant. An interviewee: “I know ladies who have to give up their homes because they no longer have any income.” This mainly concerns foreign colleagues, says Kim. Which, she emphasizes, “just all work white and pay tax neatly. But we as sex workers are always excluded. ‘ The ruling party, the ChristenUnie, proposes that the financial emergency regulations also apply to prostitutes. Many sex workers are now forced to continue working, against government advice, according to CU MP Stieneke van der Graaf. The party is also calling for a ban on sex ads. ”

Hopefully there is a good arrangement to be made for the sex workers.

And I think by myself, not entirely illogical?!:
If sex workers continue, it should certainly also mean that their customers continue. Or would they do it together? Not a good business model to me.

Nothing hot sensational about that: “Horny heterosexuals still visit places to have sex!”
Of course … that is no news, as ‘normal’ is never news!
I think that even now, perhaps just now, there are many events and places where gay-, bi-, pan- and heterosexuals still visit each other and certainly do not keep a 1.5 meter distance.

Coronavirus stops with you!

I hear reports of domestic violence, in which, in addition to physical violence and other abuse, sexual abuse also takes place and “sex under duress / unwanted sexual acts” will also take place. It is time to pay attention to each other and discuss issues that may be difficult!

We are both social and sexual beings, that doesn’t stop with Corona.

I also noticed that the first @NUffNIET messages came from couples that I mainly follow on social media and my projection is that these men, in their relationship don’t lack intimacy and whether or not exciting sexuality. Anyway I am responsible for my projections and it does not detract from the call!

But still: What is it like, due to the circumstances in this bizarre time, to suspend your sexual / physical intimate need?
Okay, perhaps more often than I like, more periods pass by without sexual contact, even without intimacy! But now, a period where it is unclear how long it will take, in which I don’t even feel a hand, share hugs, let alone get a nice kiss, I think that has never happened. Certainly never longer than a week.

There are no solutions for the time being, and there maybe there are quite a few worse things happening in this world. This is certainly not meant as a lamentation and I/we will get through this period well. But noticing all of the above, this came up to me as a theme that I feel is not yet receiving that much attention and that it may deserve, in all its facets, forms, distortion and desires.

Last week this nice slogan came along on social media, which I very much embrace. A reminder about the importance of art and artists, how empty this period would be without art: no books to read, movies to watch, music to listen to, no art to give you good vibes. With some I saw that the last art form had been left out or replaced by “games”.
In an earlier version, the last art form stated: “porn”!
Sex in times of corona, an underexposed theme, a tucked away theme? I think it is worth illuminating, talking about it, thinking about how you deal with it, in all its aspects, especially when it comes to people who are not in a relationship, or who do not have a (satisfactory) physical intimacy and / or sex in their relationship.

 

91982137_10215980355813132_7498267498651844608_o

Over martenbos

Coach, Trainer, Speaker, Connector, specialized in Intersectionality / Inclusive/ Diversity themes: cultural, sexual, etnical, religious, gender, class. Learning and Teaching. Gestalt supervisor and teacher.
Dit bericht werd geplaatst in Contact, Corona, Diversiteit, inclusief samenleven, huidhonger, intimacy, LGBT, LHBT, Normaal, NUffNIET, Prostitutie, Quarantaine, seksincoronatijd, sekswerkers, sex, sexandcorona. Bookmark de permalink .

Een reactie op Seks in tijden van Corona / Sex in times of Corona (English below)

  1. jeanmarthur zegt:

    Dit is op Conscious Choice herblogden reageerde:
    Deze situatie waar we nu in leven benadrukt opnieuw de grote verschillen in ons maatschappij. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doen we dit samen met respect voor verschillen, begrip voor de verschillen in beleving, aandacht voor de verschillende perspectieven en ga zo door? Rijkdom is niet te simplificeren. Dat helpt ook niet. Aandacht, nieuwsgierigheid, bereidheid om je blik te verbreden helpt wel. Een mooi artikel van Marten Bos, diversiteits specialist.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s